Jaalala Dubartii

yoo kun naaf qajeeluu dhabes bra itti aanuuf dadhabbii koo tokko tokko fooyyesseen deebi’a. o Kanaaf waa'ee jaalala malee namatti dheekkamuu (ajjeechaan wal-qabsiisee), waa'ee ilaalcha qulqullaa'ummaa hin qabneen ilaaluu ("Namni ija ejjaatiin gara dubartii ilaale ishee wajjin ejjeera"), waa'ee ulfina gaa'elaa salphisuu, waa'ee dhugaa walitti dubbachuu (kakaan wal qabsiisee), waa'ee ijaa baasuu Waaqayyoof dhiisuu, waa. om Sadaffaa, Yesus bartoonnisaa jaalala inniifi Abbaansaa waliif qaban qabaachuudhaan tokko akka ta’an irra deddeebi’ee kadhannaa dhiheesseera. If you liked or unliked Diramaa music, please comment and review for Diramaa's hd mp4 videos or mp3 songs as per as below comment box. Odeeffanoo Milka'aa: Dubartii Nyaachisuun, Maatii Nyaachisuudha Addee Saadiyyaa Ahmad jiraattuu Aanaa Dobbaa arad-daa Waltaanne yoo taatu qonnaan bultuu umurii wag-gaa 40 fi haadha manaa maatii torba bulchituudha. Akkaataa itti harmeeshee guddise, jaalala inni ishee argisiise, oolmaasaa baay'ee dhageesseetti. Jeneraal Taaddasaa Birruu ilma qonnaan-bulaa yoo ta’u, osuma barnoota isaa barachaa jiruu, bara 1928 mootummaan abbaa abba a irree Xaaliyaanii biyya keenya weerare. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Warra kanaraa hafan afaan Oromoo keessatti akka dhalchaa yookaan akka dhaltuu goonee dubbachuu nidandeenya. Dubartii jaalalaan irraa qabamee fuudhu kan danda'u yoo ta'ee haa fuudhu. dubbisuun seenaa jireenya Onesmoos Nasiibfi jaalala guddaa uummata isaaf qaburraa ka’uun gumaacha inni guddina Afaan Oromoof godhe akka hubatanii dinqisiifatan isaan taasisa. pdf), Text File (. Hanga fuudhu wanta Rabbiin dhowwe irraa obsaan haa fagaatu. Dinne Gabrummaa Wayyaanee Warra Garaa Biyya tana keessa wajj. Hadhaan jaalala bar yeroo dheeraf hin turu. Quuqamaafi jaalala ummata keessaniif jecha gatii guddaa kafaltanii deebii waamicha keenyaaf laattaniif kabaja isinii qabnuufii galata keenya isinii dhiheessuu barbaada Galatoomaa, ulfaadhaa. Welcome! Log into your account. For instance, you can now learn Zulu on an app, read a growing list of articles in African languages on Wikipedia, and receive thousands of dollars in awards for your fictional Swahili piece or poem. Akkasumas, firiin (bu’aan) jaalala daangaa darbe irraa dhalatuus ni jira. kaayyoo fi jaalala saba isaanii waan. waa sadii Dinqiisiifadhuu-Beekumsaa ,Miidhaginaa fi Ogummaa. Isarraa dubartii biraa wajjiniin jaalala biraa eegalte. Haaluma kanaan Oliiqaan holqa Qacii keessa otuu jiraatuu namichi isa irratti haaloo kuufate sun, dubartii imaanaa Oliiqaa turte /haadha warraa Baaburii Wagee/ uffata babbareedaa, bituufiidhaan, qarshiis harkatti kennuufiidhaan, akkasheen Oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Horn of Africa Affairs, Uncategorized. jaalala Dubartii Kutaa 2ffaa| Mallattoo Dubartiin Yeroo Jaalalti Qabde Ittiin Beeytu. Shakkii tokko malee Inni sagalee jaalala Waaqa jaalalaa biraa dhala namaa isa Inni karaa hundaan fayyisuu fi eebbisuu fedhuuf dhufedha. Dubartii jaalalaan irraa qabamee fuudhu kan danda'u yoo ta'ee haa fuudhu. Funduratti ijjachuun, tankaarfii barbaachisu fudhachuun sirraa eegama. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Ulee bofan ajjeessan adhaa isaatti jedhaanitti bofa wajjiin gatu Ijoollee Oromo ka'u nurra jira , maali fi yoo jeenee ? Ijoolleeni kani haati gabaa deemtee fi , kani haati duutee qiixee bowwu. Jaalala keef jedheen mana keessan dhufa, Duukkanaan gufadhee sigigaadhee kufaa, Siif garaa na mura akka dubartii ulfaa, Guyyaa nagaa dhabee halkan nan raffisu, Jaalalakeef jedhee barullee hin dubbisu, Ani beekam Numeekoo akkan si cubbisu, ‘Ok!’ hin jettu taanaan lamuu sin dubbisu, Balaa biraarraa Rabbi naa baraaru,. Torbaan darbe miidhaa jaalala daangaa darbe irraa dhalatu ilaalle turre. Yommuu dubartii takka ilaallu sheyxaanni boca ishii nutti miidhagsun qalbii keessatti akka haftuu fi yaadni keenya guutun akka ishiif ta’uu nu godha. Kadiri wayita poolisiin to'annaa jala olcheetti mana jireenyaa isaa keessatti dubartii biraa waliin jireenya gammaachurra ture. Abbaan Taaddasaa Obbo Birruu Keennee, jaalala biyya isaaf qaburraa kan ka’e, weerara Xaaliyaanii fashaleessee birmaddummaa biyyaa kabachiisuuf gootota biroo waliin bosona lixe. Galaafattoota Baaroo Tumsaa. 20 posts published by daandiiragabaa during May 2014. DHANKAAKUU(DHALA FIXACHUU)[MENOPAUSE] Dhankaakuu-jechuun yeroo itti ovariin dubartiin hanqaaquu oomishuu dhiiste,dhalli dhaabatuu dha. Raggatuun, akka Jamiilaa Booheerditti, dubartii gashantummaan jaalalti qabsoo bilisummaa onnee fudhatte. Yoo tures ji’a sadii ykn sanii oli. Haaluma kanaan Oliiqaan holqa Qacii keessa otuu jiraatuu namichi isa irratti haaloo kuufate sun, dubartii imaanaa Oliiqaa turte /haadha warraa Baaburii Wagee/ uffata babbareedaa, bituufiidhaan, qarshiis harkatti kennuufiidhaan, akkasheen Oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. May God Bless our Prime Minister and Bring Stability to Ethiopian people!!! hat 32. kaayyoo fi jaalala saba isaanii waan. kan diina kee kuffise garuu Waaqa isa si dhaabee jiru ta'uu isaa amani. Bakka dubartiin jirtu miidhagina, gammachuu, jaalala, kabaja, quufa, gootummaa fi tokkummaatu jira. sayii Feasible. Fulbaana 8 bara 1943 Dambii Doolloo, Wallaggaatti dhalatan. Yeroos siwaliin jiraachuf garaan nacitee kanaafan sirraa adda bahuun filadhee. linking punctuation translation in English-Oromo dictionary. Aslii, isii waggaa kudhanii, qabsaawota lammii dammaysuuf baadiyyaa naannoo isiin itti dhalatte keessa olii-gad sossoohaniif, magaalatti ergamtee, waan barbaadan bituu fiin, dirqama lammummaa bahuu jalqabde. There are 5 pending changes awaiting review. kaayyoo fi jaalala saba isaanii waan. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa. 3 Responses to "Remembering Ethiopia’s Hidden Genocide – Aannolee" Abdul December 14, 2011 at 11:10 am haa gahu yaanni koo bakka isiin jirtanitti dhamsii koo biyyoon hedduun karaa hedduun biyyaa ofii garbummaa jala baasuf qabsayyaa turan garuu hedduu isaan rabbiin milkeseerra fkf yoo maqaa isiin yamme,. 12:13) M ata dureen kun waa'ee godaansa haadha keenya dubroo Maariyaam irratti xiyyeffatee kan barreeffamedha. Uffata hirribaa ittiin bulte hin jijjiirranne. Isaan kanaan gad tareeffaman ayyaansa fi amala( beliefs and practice) iggitii nyaataa fi dhugaatii ti. kan diina kee kuffise garuu Waaqa isa si dhaabee jiru ta'uu isaa amani. Tiziana Kaantone, dubartii lallaaftuu waan turteef baayyee qaanoofte. Afaan Oromo kessatti sagaloota dheeressu fi gabaabsuf qube dubbachiftutti fayyadamna. Qabxiilee 8tan kanniin dubartii takka irraa arginaan siif kufuu isii beeki. waa sadii Kunuunsi-namootaaf yaaduu, gammachuu fi waan argattee. According to Waaqeffannaa, the core essence of social, economic, political, philosophical, and spiritual life is a holistic institution. Har'a Insha Allah sababoota jaalala Daangaa darbee (Al-Ishqu) ilaala. Welcome! Log into your account. Beekumsi osoo gara qabeenyaa fi beekkamtii hin sharafamin qofaa isaatti dandeettii onnee dubartii booji'uu qaba. Oromoo isaan seenee. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. dhaadannoo isaanii illee dhageessisuu hin